Story Details

Güzellik Dünyan?z? Etkileyecek Öneriler

yenerley5581 2515 days ago on all

http://www.guzellikhaber.com - Bugün, güzelli?ine önem veren kad?nlar için baz? temel önerileri ele alaca??z.
Bu öneriler sayesinde
güzellik
konusunda çok daha do?ru ad?mlar atabilirsiniz. Malum, bir

kad?n için her
türlü güzellik önerisinin önemi vard?r. Zira bu öneriler do?ru
kullan?l?r ise, güzellik konusunda kad?nlar kendilerine büyük
katk?lar sa?lamaktad?r. Dilerseniz hemen önerilerimize geçelim.
 


Güzellik Konusunda Faydal? Öneriler

 
Ya?am alanlar?n?z?, çal??ma alanlar?n?z? ne çok so?uk ne de çok s?cak
tutmay?n. Zira çok so?ukta, çok s?cakta cildiniz için zararl? olabilir. Bu
nedenle ?s?y? olabildi?ince orant?l? ve dozunda tutmaya özen gösterin.
 
K?r???kl?klar? benimsemeyin, en ufak bir k?r???kl??? dahi ufak makyaj
yöntemleri ile yok etmeye çal???n. Zira k?r???kl?klar tüm yüzünüz için
olumsuz bir görüntü olu?turmaktad?r.
 
Cildiniz için nemin ne kadar önemli oldu?unu asla unutmay?n. Bu nedenle
düzenli olarak belli markalar?n nemlendiricilerini mutlaka kullan?n. 
 
Günlük yürüyü?ler özellikle basenler ba?ta olmak üzere genel anlamda tüm
vücut hatlar?n?z için önemlidir. Bu nedenle, her gün en az 30 dakika kadar
yürüyü? yap?n.
 
Güzelli?in en önemli anahtarlar?ndan biridir uykudur. Olabildi?ince
erken uyuyun ve dinç bir ?ekilde güne ba?lay?n.
 
Stres, güzellik konusunda sizlerin en büyük dü?man?d?r.
Elinizden geldi?ince sakin olmaya, sakin bir ya?am sürmeye özen gösterin. 


 
Yukar?da ki maddeleri önemser ve genel anlamda beslenme konusunda hafif, çok
yönlü bir plana göre hareket eder iseniz sizlerde genel anlamda
güzellik noktas?nda çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.


Kaynak:

Güzellik Dünyan?z? Etkileyecek Öneriler - Güzellik Haber
http://www.guzellikhaber.com

Submit a Comment

Log in to comment or register here