Story Details

Güzellik te Yeni Dönem: Do?al Makyaj

guzellik14d 2491 days ago on all

http://www.guzellikhaber.com - Her
kad?n için

makyaj önemli
bir konudur. Lakin makyaj?n nas?l yap?ld??? çok daha mühim bir konudur. Malum
art?k kad?nlar için her ?eyin do?al? çok daha dikkat çekici bir konuma
gelmi?tir. Ayn? durum makyaj içinde geçerlidir ve bir çok kad?n do?al makyaj
yapabilmek için çe?itli yöntemleri denemektedir. Böylelikle hem güzel, hem de
do?al olmak mümkün olabilmektedir. Peki, do?al makyaj için nelere dikkat
edilmelidir?
www.guzellikhaber.com olarak
sizler için ara?t?rd?k.
 

Do?al Makyaj?n Püf Noktalar?

 
Do?al bir makyaj?n en temel noktas?, cildin haz?r olmas?d?r. Öncelikle
cildinizi haz?rlay?n?z. Bunun için a??r? ya?l? ise kuru bir seviyeye
indiriniz ya da a??r? kuru ise biraz nemlendiriniz. Böylelikle cildiniz tam
k?vam?nda haz?r bir hale gelecektir.
Do?al olmak, renklerinde do?al olmas? anlam?na gelir. Bu nedenle
all?klar?m?zda her zaman daha aç?k ve ten rengimiz ile uyumlu tonlar? tercih
edece?iz.
Ka?lar?n, ka? f?rçalar? ile taranmas?n? ve ?ekillenmesini sa?lamal?y?z.
Bu esnada asla çok ince ya da çok kal?n ka?lar olmamal?. Tamamen yüz tipimiz
ile uyumlu, do?al bir görünüm kazand?r?lmal?.
Dudaklar?n?z için hafif bir f?rça ve vazelin kullanabilirsiniz. Lakin
asla ruj kullanmay?n. Burada mühim olan dudaklar?n temiz ve güzel görünerek
do?al olmas?n? sa?lamak.


 
Son olarak, haftada en az iki gün mutlaka yüzünüze maske yap?n?z. Böylelikle
makyajs?z olsan?z dahi yüzünüz do?al ve güzel görülebilecektir. Bu durum
do?al makyaj konusunda da sizlere büyük katk? sa?layacakt?r.


Kaynak:

Güzellik te Yeni Dönem: Do?al Makyaj - Güzellik Haber
http://www.guzellikhaber.com

Submit a Comment

Log in to comment or register here