Story Details

Không b?n ?i xung quanh r?i tung v?i cô gái pussys.

atsurajkapoor on Education

http://indiatoday.intoday.in - M?t cô gái nói v?i chàng trai c?a mình "?êm nay khi chúng tôi quan h? tình d?c chúng tôi s? ? gi??ng trên và anh em c?a tôi s? ???c ? d??i cùng suy ngh? chúng tôi ?ang làm bánh mì. Mã bí m?t c?a chúng tôi là pho mát ?ó có ngh?a là khó kh?n h?n và cà chua có ngh?a h?n n?a." Vào bu?i t?i c?a cô gái la l?n: "Cheese! Cheese! Cà chua! Cà chua!" Anh trai hét lên "ng?ng s?n xu?t bánh mì! B?n ?ang tràn mayo trên t?t c? các gi??ng c?a tôi!"

Submit a Comment

Log in to comment or register here