Story Details

Lider Sohbet Siteleri Chat Odalari Sizlerle Olmaya Devam Edecek

serkan on Entertainment

http://hayalsohbet.net - Sohbet meclisi asl?nda direk olarak fiziksel bir mekan? i?aret etmez. Bununla birlikte sohbetin veya söyle?inin ahengi aç?s?ndan kat?l?mc?lar?n ortak bir fiziksel bir mekanda bulu?malar? daha faydal? olacakt?r. Tabi bu durumda sohbet edilecek mekan?n kat?l?mc?lara önceden bildirilmesi de gerekir. Fiziksel mekan ayarlan?rken kat?lacak ki?i say?s?, ula??m kolayl???, mekan?n sohbet meclisine ve söyle?i yap?lacak konuya uygunlu?u gibi kriterlere de dikkat edilmesi gerekir.

Sohbet Meclislerinde Hangi Konular Konu?ulur?

Sohbet meclisinde bulunacak olan ki?ilerin ortak ilgi duydu?u bir konu üzerinde toplan?lmas? gerekti?ini vurgulamak gerekir. Kat?l?mc?lar?n ilgisini çekmeyen bir konuda konu?mak üzere kurulmu? bir sohbet meclisinde ahenk ve devaml?l???n pek mümkün olamayaca?? bir gerçektir. Ortak ilgi alan? üzerine yap?lacak ilmi, dini, güncel veya ba?ka herhangi bir konuya ili?kin sohbetin amac?na daha kolay ula?aca??n? söylemek mümkündür.

Submit a Comment

Log in to comment or register here