Story Details

Sohbetalem islami sohbet chat siteleri sizlerle

serkan on Entertainment

http://sohbetalem.com.tr - Sohbet Meclisi

Belli bir konuda sohbet etmek amac?yla önceden birden fazla ki?i taraf?ndan kararla?t?r?larak herhangi bir mekanda bir araya gelinmesi olay?n? sohbet meclisi olarak tan?mlayabiliriz. Sohbet meclisinde bir araya gelen ki?ilerin ayn? konuda söyle?mek veya sohbeti yönlendirecek olan ki?iyi dinlemek konusunda istekli olmalar? gerekir. Böyle bir durumda sohbet meclisinde istenen sükunet daha kolay sa?lanm?? olur.

Sohbet Meclisinin Fiziki Bir Mekan Olmas? M? Gerekir?

Sohbet meclisi asl?nda direk olarak fiziksel bir mekan? i?aret etmez. Bununla birlikte sohbetin veya söyle?inin ahengi aç?s?ndan kat?l?mc?lar?n ortak bir fiziksel bir mekanda bulu?malar? daha faydal? olacakt?r. Tabi bu durumda sohbet edilecek mekan?n kat?l?mc?lara önceden bildirilmesi de gerekir. Fiziksel mekan ayarlan?rken kat?lacak ki?i say?s?, ula??m kolayl???, mekan?n sohbet meclisine ve söyle?i yap?lacak konuya uygunlu?u gibi kriterlere de dikkat edilmesi gerekir.

Sohbet Meclislerinde Hangi Konular Konu?ulur?

Sohbet meclisinde bulunacak olan ki?ilerin ortak ilgi duydu?u bir konu üzerinde toplan?lmas? gerekti?ini vurgulamak gerekir. Kat?l?mc?lar?n ilgisini çekmeyen bir konuda konu?mak üzere kurulmu? bir sohbet meclisinde ahenk ve devaml?l???n pek mümkün olamayaca?? bir gerçektir. Ortak ilgi alan? üzerine yap?lacak ilmi, dini, güncel veya ba?ka herhangi bir konuya ili?kin sohbetin amac?na daha kolay ula?aca??n? söylemek mümkündür.

Sohbet Meclisinde Konu?mac? Kim Olmal?d?r?

Belli bir disiplin ve ahenk içerisinde sürdürülmesi amaçlanan bir sohbet meclisinde yaln?z bir konu?mac? olmas? daha uygundur. Konu?mac? olan ki?inin ise öncelikle iyi bir hatip olmas? ve sohbet konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip olmas? gerekir. Kat?l?mc?lar?nda zaman zaman katk? yapmas? sohbet meclisinde ilgiyi ve dikkati sürekli aç?k tutmak aç?s?ndan faydal?d?r.

Submit a Comment

Log in to comment or register here